مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه انجمن حشره شناسی ایران | سال:1383 | دوره:24 | شماره:1 | صفحه شروع:29 | صفحه پایان:47

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

118

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه برخی از پارامترهای کیفی جمعیت هایی از زنبور Trichogramma brassica (Hym: Trichogrammatidae) در شمال ایران

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 47

چکیده

 برخی پارامترهای کیفی جمعیتهایی از زنبور Trichograma Brassicae Bezd شامل باروری, درصد خروج از میزبان جانشین, نسبت جنسی نتایج, طول عمر و درصد افراد ماده ناهنجار در دمای 25±1 درجه سانتی گراد, رطوبت نسبی 60±0.5 و نوردهی 16:8 (L:D) روی تخمهای پروانه Sitotroga Carealella Olivier ارزیابی شد. تفاوت های قابل ملاحظه ای از نظر این پارامترها در میان این جمعیت ها مشاهده گردید که بیشترین آنها مربوط به میزان باروری و طول عمر آنها بود که دامنه ای بین میانگین حداقل 30.41 تا حداکثر71.88  تخم در طول عمر و 4.34 تا 7.6 روز طول عمر را شامل می شد. نسبت جنسی نتایج زنبورها بین میانگین 52.57 تا 72.76% افراد ماده و درصد خروج بین میانگین 91.25 تا 96.72% در نوسان بود. میانگین درصد افراد ناهنجار ماده در این بررسی ها کمتر از یک درصد در تمامی جمعیت ها مشاهده گردید. جمعیت رامسر, وازیوار (نور) و جمعیت و درصد خروج زنبورها تا حدودی با استانداردهای سازمان جهانی کنترل بیولوژیک (IOBC) مطابقت داشت ولیکن طول عمر زنبورها تفاوت قابل ملاحظه ای با این استانداردها داشت که مورد بحث قرار گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID