video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

334

دانلود:

193

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش و اندازه گیری فلزات سنگین (Co ,Mn ,Cr ,Ni) در نمک طعام حاصل از تصفیه به روش شستشو با آب و مقایسه با سنگ نمک تصفیه نشده (مقاله کوتاه پژوهشی)

نویسندگان

الصاق اکبر

صفحات

 صفحه شروع 336 | صفحه پایان 340

چکیده

 هر ساله بیش از یک سوم افراد کشورهای توسعه یافته به بیماری هایی از طریق مواد غذایی گرفتار می شوند و میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های منتج از آلاینده های مواد غذایی, در کشورهای در حال توسعه, سالانه 2.2 میلیون نفر گزارش شده است. فلزات سنگین از جمله آلاینده های زیست محیطی هستند که مواجهه انسان با بعضی از آنان از طریق آب و مواد غذایی می تواند مسمومیت های مزمن و بعضا حاد ایجاد نمایند که از جمله آنان می توان به فلزاتی نظیر کروم, منگنز, نیکل و کبالت در انواع نمک اشاره کرد. بر این مبنا پروژه حاضر به اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین نیکل, کروم, منگنز و کبالت در نمونه های نمک شسته شده و سنگ نمک با دستگاه طیف سنج جذب اتمی شعله می پردازد. میانگین ± خطای استاندارد غلظت فلزات سنگین برای نمک شسته شده, نیکل (1.860±0.689), کروم (0.345±0.144), منگنز (0.171±0.120) و کبالت (3.747±0.832) میکروگرم بر گرم وزن خشک نمونه به دست آمد. برای سنگ نمک نیز, نیکل (2.001±0.021), کروم (2.549±0.011), منگنز (0.200±0.025) و کبالت (9.041±0.100) میکروگرم بر گرم وزن خشک نمونه به دست آمد. با مقایسه و توجه به اختلاف این مقادیر و کم شدن غلظت این عناصر در نمک شسته شده, به اهمیت تصفیه سنگ نمک می توان پی برد. با بررسی آماری (t-Test) می توان دریافت که مقادیر فلزات سنگین کروم, منگنز و کبالت در نمک تصفیه نشده با مقادیر این فلزات در نمک تصفیه شده, اختلاف معنی داری دارند (P<0.05) و تنها برای فلز نیکل این اختلاف معنی دار نیست (P>0.05) و هم چنین نشان داد که با شسته شدن سنگ نمک تغییر معنی داری در درجه خلوص نمک از 96.98 تا 98.83 درصد جرمی به دست می آید (P<0.05).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی