مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک شریف (شریف ویژه مهندسی مکانیک) | سال:1388 | دوره:25 | شماره:50 (ویژه مهندسی مکانیک) | صفحه شروع:3 | صفحه پایان:8

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

37

استناد:


تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID