مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

170

دانلود:

58

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار کاهنده چرخه هیسترزیس در تحلیل های غیرخطی (پوش اور) برای قاب های بتنی خمشی ویژه با دیوار برشی

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 41

چکیده

 در سالیان اخیر محققین گام های موثری در بهسازی لرزه ای سازه ها برداشته اند و دیدگاه آنان در فراهم آوردن طرح ایمن از تامین مقاومت, متوجه عملکرد سازه ها گردیده است. روش تحلیل استاتیکی غیر خطی یا بارافزون یکی از روش های نوینی است که علاوه بر سرعت بالا و سادگی محاسبات, مورد توجه قرار گرفته است. دستورالعمل بهسازی لرزه ای و FEMA356 این روش را مورد توجه قرار داده اند. نتیجه این تحلیل تغییر مکان هدفی است که مبنای تعیین عملکرد سازه و بهسازی آن قرار می گیرد. تحلیل دینامیکی غیر خطی تنها روشی است که امروزه با بالاترین دقت اثرات محرک لرزه ای بر سازه ها را بررسی می کند. یکی از ضرایبی که در تعیین تغییر مکان هدف در این روش به کار می رود, ضریب کاهش سختی و مقاومت (C2) است؛ که برای اصلاح خطای در نظر نگرفتن اثرات کاهش سختی و کاهش مقاومت چرخه های هیسترزیسی است. در این مطالعه سه قاب بتن مسلح با دیوار برشی که مطابق با استاندارد 2800 ویرایش 3 طراحی شده اند, تحت تاثیر شتاب نگاشت های مختلفی که مطابق با دستورالعمل های FEMA273 و FEMA356 همپایه شده اند, قرار گرفته اند. با انجام تحلیل بارافزون و مقایسه نتایج آن با نتایج تحلیل دینامیکی, مقدار بدست آمده برای C2 با مقادیر پیشنهادی دستورالعمل بهسازی مقایسه شده است. که با افزایش زمان تناوب سازه, از میزان ضریب C2 کاسته می شود, به طوری که می توان در زمان تناوب های بالاتر آن را برابر یک در نظر گرفت و در محاسبات جابجایی هدف از آن صرف نظر نمود. بیشترین تاثیر کاهش مقاومت و کاهش سختی بر آسیب های وارد شده, در سازه های با زمان تناوب پایین تر مشاهده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی