مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران | سال:1390 | دوره:7 | شماره:4 | صفحه شروع:273 | صفحه پایان:279

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

258

دانلود:

69

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر پیش تیمار فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی

صفحات

 صفحه شروع 273 | صفحه پایان 279

چکیده

 هدف از این پژوهش استفاده از پیش تیمار فراصوت, و بررسی زمان خشک شدن و قابلیت جذب آب مجدد, نمونه های خشک شده کیوی (رقم هایوارد), است. پیش تیمار فراصوت از نمونه های کیوی در سه سطح زمانی 10, 20 و 30 دقیقه در دمای محیط در داخل آب مقطر, در حمام فراصوت, با فرکانس 45 kHz انجام گرفت. سپس نمونه ها در داخل آون با دمای 65 درجه سانتیگراد تا رسیدن به میزان رطوبت %20 (±3) قرار گرفتند. نتایج حاصل از زمان خشک شدن نشان دادند که با کاهش ضخامت نمونه های کیوی از 8 به 6 میلی متر و افزایش زمان فراصوت, زمان رسیدن به میزان رطوبت %20, برای هر تیمار کاهش یافت. به طوری که زمان لازم برای رسیدن به میزان رطوبت %20 در نمونه های کیوی 6 و 8 میلی متری, مربوط به نمونه های پیش تیمار شده با فراصوت 30 دقیقه, به ترتیب با زمان 299 و 404 دقیقه بود. نتایج حاصل از جذب آب مجدد نشان داد که, در تمام موارد, میزان آب جذب شده با افزایش زمان موج دهی با فراصوت؛ و کاهش ضخامت نمونه های کیوی از 8 به 6 میلی متر, به طور معنی داری, در مقایسه با نمونه شاهد افزایش یافت. نتایج ارزیابی حسی در مورد رنگ, طعم, بافت, چروکیدگی و پذیرش کلی کیوی خشک شده نشان داد, که اعمال فراصوت از مقبولیت بیشتری نسبت به نمونه شاهد برخوردار بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID