مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بهداشت و ایمنی کار | سال:1390 | دوره:1 | شماره:1 (پیاپی 1) | صفحه شروع:9 | صفحه پایان:18

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

472

دانلود:

137

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با فیوم کل در فرآیندهای مختلف جوشکاری یک صنعت خودروسازی

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 18

چکیده

 مقدمه: ارزیابی ریسک مواد سمی و شیمیایی, مهندسین بهداشت حرفه ای را قادر می سازد که تصمیم گیری های مناسبی را در ارتباط با برنامه ریزی اقدامات کنترلی در محیط کار اتخاذ نمایند. این پروژه در سالن های مونتاژ (4 بخش) یکی از صنایع خودروسازی کشور ایران با دو نوع فرآیند جوشکاری GMAW و نقطه ای مقاومتی به منظور تعیین ریسک مواجهه افراد با فیوم جوشکاری صورت پذیرفته است.روش کار: مواجهه جوشکاران از طریق جمع آوری 143 نمونه هوا از ناحیه تنفسی بر اساس روش  NIOSH 0500اندازه گیری شد. هم چنین ارزیابی ریسک بهداشتی با استفاده از روش توصیه شده, توسط انجمن ایمنی و بهداشت سنگاپور انجام گردید.یافته ها: یافته ها نشان دادند که میانگین مواجهه جوشکاران در فرآیندهایGMAW  و نقطه ای به ترتیب برابر 5.61±5.78 و 2.38±2.15 میلی گرم بر مترمکعب است و از نظر آماری دارای تفاوت معناداری می باشند (p<0.05). هم چنین شواهد حاکی از آن بود که نوع الکترود, فلز پایه و استفاده از ماده شیمیایی, تاثیر زیادی در میزان تولید فیوم و مواجهه کارگران جوشکار دارد (p<0.05). نتایج ارزیابی ریسک نشان داد که رتبه ریسک جوشکاران GMAW بالا بوده, در حالی که جوشکاران نقطه ای مقاومتی دارای رتبه ریسک پایین بودند.نتیجه گیری: توجه بهداشتی بیش تر به جوشکاران GMAW و اتخاذ راه های کنترلی برای این گروه از جوشکاران مورد نیاز می باشد. راه های کنترلی مورد نیاز و موثر شامل کنترل فنی, پایش هوای تنفسی و بیولوژیکی جوشکاران, آموزش, اجرای برنامه های حفاظت تنفسی, توسعه و اجرای روش های کاری صحیح و ایمن و در نهایت ارزیابی مجدد ریسک بعد از اجرای روش های کنترلی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID