مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی) | سال:1389 | دوره:17 | شماره:2 (پیاپی 92-91) | صفحه شروع:35 | صفحه پایان:62

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

24

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 62

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی بود. نمونه این پژوهش شامل 400 نفر بود که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش پرسشنامه های مهارت سیاسی, شخصیتی نئو (Neo-FFI) حمایت سرپرست, دلبستگی شغلی, قصد ترک شغل و تعهد عاطفی را تکمیل نمودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 17 و AMOS ویراست 16 انجام گرفت. نتایج حاکی از برازش نسبتا خوب الگو با داده ها بود. همچنین, از 7 فرضیه پژوهش 6 فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID