مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم آماری
سال:1389 | دوره:4 | شماره:2
صفحه شروع:149 | صفحه پایان:165

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

106

دانلود:

45

استناد: