مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

915

دانلود:

293

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه (.Portulaca oleracea L)

نویسندگان

کافی محمد | رحیمی زینب

صفحات

 صفحه شروع 615 | صفحه پایان 621

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه خرفه, آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با شش سطح شوری (0, 7, 14, 21, 28 و 35 دسی زیمنس بر متر) با استفاده از کلرید سدیم و پنج تکرار انجام گرفت. شاخص های درصد و سرعت جوانه زنی, متوسط زمان جوانه زنی, طول ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه, وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه محاسبه شدند. نتایج حاصل نشان داد درصد جوانه زنی تا سطح شوری 28 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری با شاهد (آب مقطر) نداشت ولی در سطح شوری 35 دسی زیمنس بر متر به 19 درصد کاهش یافت. سرعت جوانه زنی با افزایش تنش شوری تا سطح 14 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری نیافت, لیکن در سطوح بالاتر شوری اختلاف معنی داری نسبت به شاهد مشاهده شد. متوسط زمان جوانه زنی نیز تا سطح شوری 21 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی داری با شاهد نداشت اما در غلظت های بالاتر شوری, متوسط زمان جوانه زنی افزایش معنی داری یافت. طول ریشه چه و ساقه چه, همچنین وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه با افزایش سطوح شوری کاهش معنی داری نشان دادند. نسبت طول ریشه چه به ساقه چه با افزایش شوری کاهش معنی داری یافت ولی در بین سطوح شوری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از نتایج فوق استنباط می شود که گیاه خرفه تحمل نسبتا مطلوبی به سطوح بالای شوری در مرحله جوانه زنی داشته و به نظر می رسد بتوان با اعمال مدیریت مناسب در مزرعه, استقرار این گیاه را در شرایط وجود آب و خاک شور تضمین نمود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کافی، محمد، و رحیمی، زینب. (1389). بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه (.Portulaca oleracea L). پژوهشهای زراعی ایران، 8(4)، 615-621. SID. https://sid.ir/paper/474934/fa

  Vancouver: کپی

  کافی محمد، رحیمی زینب. بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه (.Portulaca oleracea L). پژوهشهای زراعی ایران[Internet]. 1389؛8(4):615-621. Available from: https://sid.ir/paper/474934/fa

  IEEE: کپی

  محمد کافی، و زینب رحیمی، “بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه (.Portulaca oleracea L)،” پژوهشهای زراعی ایران، vol. 8، no. 4، pp. 615–621، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/474934/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی