Start: 2/3/2023 3:11:13 AMEnd: 2/3/2023 3:11:14 AM >> 714

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,935

دانلود:

930

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 190

چکیده

 هدف از این پژِوهش, بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری, استرس و بهزیستی روان شناختی ورزشکاران نخبه است. آزمودنی های تحقیق عبارت بودند از 60 ورزشکار نخبه استان البرز که از طریق نمونه گیری در دسترس از میان پنج رشته ورزشی مختلف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار گرفتند و پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری (1992), استرس کوزن (2006) و بهزیستی روانشناختی ریف (1994) را تکمیل کردند. سپس افراد گروه آزمایش طی 16 جلسه تحت آموزش تکنیک های هوش هیجانی قرار گرفتند و در پایان آزمودنی های هر دو گروه, دوباره پرسشنامه های تحقیق را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) و آزمون تحلیل کواریانس یک متغیری (آنکوا) در سطح معنی داری  a<0.05استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش هوش هیجانی بر هر سه متغیر روان شناختی مورد بررسی تاثیر معنی دار دارد. یعنی این دوره سبب کاهش پرخاشگری (p<0.01) و استرس (p<0.01) و افزایش بهزیستی روان شناختی (p<0.01) آزمودنی های گروه آزمایشی شده است. به طور کلی چگونگی کنترل و تنظیم هیجانات از طریق آموزش هوش هیجانی در ورزشکاران بسیار مهم است و می تواند بر متغیرهای روان شناختی درگیر با هیجانات تاثیر مثبت داشته, عملکرد ورزشکاران را بهبود دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی