Start: 2/2/2023 3:26:30 PMEnd: 2/2/2023 3:26:31 PM >> 646

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,714

دانلود:

595

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان بروز زخم فشاری و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش ارتوپدی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 5

چکیده

 زمینه و هدف: زخم فشاری با عوارضی چون کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینه درمان, به عنوان یک مساله مهم در مراقبت پرستاری مطرح است. شناسایی عوامل خطر در ایجاد زخم فشاری می تواند برای اقدامات پیشگیری مفید باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بروز زخم فشاری و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش های ارتوپدی تهران انجام شده است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی است. تعداد 330 بیمار بستری در بخش های ارتوپدی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی که در زمان پذیرش فاقد زخم فشاری بوده, به علل مختلف درمانی قادر به حرکت نبوده و یا فقط به کمک وسایل کمک حرکتی قادر به حرکت بودند به روش نمونه گیری در دسترس در پژوهش وارد شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک, مقیاس درجه بندی «انجمن ملی مشاوره زخم فشاری» National Pressure Ulcer Advisory Panel و «مقیاس بررسی خطر زخم فشاری برادن» Braden Pressure Ulcer Risk Assessment Scale بود. جهت بررسی اعتبار ابزارها از روش شاخص اعتبار محتوا استفاده شد. برای تعیین پایایی هر دو مقیاس از روش مشاهده هم زمان استفاده شد. سپس داده ها با نرم افزار اس پی اس اس 15 و روش رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که در 13.9 درصد واحدهای پژوهش زخم فشاری ایجاد شد که 76.1 درصد از زخم های فشاری ایجاد شده از نوع درجه 1, 21.7 درصد از نوع درجه 2 و 2.2 درصد از نوع درجه 3 بودند. در 37 درصد از واحدهای پژوهش زخم فشاری در ناحیه خاجی, در 34.8 درصد در ناحیه دنبالچه, 17.4 درصد در ناحیه پاشنه و در 10.9 درصد زخم فشاری در ناحیه خاجی و پاشنه ایجاد شد. در این مطالعه عوامل خطر ایجاد زخم فشاری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی شامل سن بالا, طولانی بودن زمان بستری, تشخیص بیماری, نوع درمان, کاهش فعالیت و کاهش تحرک بود.نتیجه گیری: میزان بروز زخم فشاری در مطالعه ایران مشابه بیمارستان های سایر کشورهای دنیا است و عوامل خطر ایجاد زخم فشاری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی سن بالا, طول زمان بستری بالا, تشخیص بیماری, نوع درمان, کاهش فعالیت و کاهش تحرک می باشند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی