مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

326

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط بین رفتار رهبری مربی، انسجام گروهی و عملکرد تیم های والیبال لیگ برتر زنان ایران

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 77

چکیده

 هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین رفتار رهبری مربی, انسجام گروهی و عملکرد تیم های والیبال لیگ برتر زنان است. در این تحقیق همبستگی 76 والیبالیست زن از تیم های لیگ برتر در سال 1388 با میانگین سن 24.96±4.26 سال, سابقه ورزشی 9.71±4.74 سال و سابقه عضویت در تیم های حرفه ای 6.55±3.73 سال پرسشنامه اطلاعات فردی, مقیاس رهبری در ورزش (چلادورای و صالح, 1980) و پرسشنامه انسجام گروهی (کارون و همکاران, 1985) را تکمیل کردند. از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندمتغیره در سطح معنی داری 0.05 و نرم افزار آماری SPSS برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سطح کلی انسجام گروهی ارتباط معنی داری با ابعاد آموزش و تمرین, رفتار دموکراتیک, رفتار آمرانه, حمایت اجتماعی, بازخورد مثبت و سطح کلی رفتار رهبری دارد .(p£0.05) همچنین عملکرد تیم های والیبال لیگ برتر زنان با ابعاد آموزش و تمرین, رفتار دموکراتیک, رفتار آمرانه, حمایت اجتماعی, بازخورد مثبت, سطح کلی رفتار رهبری, انسجام وظیفه ای, انسجام اجتماعی و سطح کلی انسجام گروهی ارتباط معنی داری دارد (p£0.05). در ادامه, نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد رفتارهای دموکراتیک و آمرانه نقش معنی داری در تبیین انسجام وظیفه ای (56%), انسجام اجتماعی (63%) و سطح کلی انسجام گروهی (73%) دارند, در حالی که علاوه بر این رفتارها, بعد بازخورد مثبت نیز از رفتار رهبری تعیین کننده انسجام اجتماعی در تیم های والیبال لیگ برتر به شمار می آید (p£0.05). در خصوص عملکرد, نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هنگامی که رفتار رهبری و ابعاد انسجام گروهی به طور همزمان وارد تحلیل رگرسیون می شوند, تنها رفتار رهبری شامل آموزش و تمرین, حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت قادر به پیش بینی عملکرد تیمی است. یافته های این تحقیق اهمیت رفتار رهبری مربی در تبیین انسجام گروهی و عملکرد تیمی را تایید می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.