مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

132

دانلود:

38

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تجارب مدیریت احساسات در نظام مراقبت های پزشکی (مطالعه موردی شهر تورنتو)

نویسنده

کیان پور مسعود

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 52

چکیده

 این مقاله حاصل یک پژوهش بین شاخه ای در حوزه های جامعه شناسی احساسات و جامعه شناسی پزشکی است که مفهوم «مدیریت احساسات» را در گروه ناشناخته ای از پرسنل پزشکی - روحانی های شاغل در بیمارستان با رویکردی کیفی بررسی می کند. در نظام مراقبت های پزشکی آمریکای شمالی نقش روحانی مقیم به عنوان یکی از اعضای تیم پزشکی نهادینه شده که به ارائه مراقبت های معنوی - مذهبی برای افراد متقاضی می پردازد. در این مطالعه کیفی که از نوع توصیفی با تاکید بر تحلیل پدیده شناختی است, با استفاده از رویکردهای کنش متقابل نمادین, پدیده شناسی و روش شناسی مردمی, 21 نفر از روحانی های شاغل در بیمارستان های مختلف شهر تورنتو مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند قرار گرفتند تا درباره تجارب احساسی خود و چگونگی تعامل با مراجعان خود صحبت کنند. نمونه شامل روحانیونی از مذاهب مسیحیت, اسلام, یهودیت, بوداییسم و بت پرستی مدرن است. محقق با مراجعه مستقیم به بیمارستان های مذکور, خواهان مشارکت داوطلبانه روحانی ها در مطالعه شد. بررسی به طور خاص روی تشریح فرآیند کنش متقابل بین روحانی ها و مراجعان آنها متمرکز است و نشان می دهد روحانی ها چگونه به ارائه حمایت احساسی و ایجاد نوعی معنویت مبتنی بر متن در مراجعان خود می پردازند. روحانی ها نه تنها باید عمیقا با احساسات مردم درگیر شوند, بلکه باید در یک فرآیند تبادل احساسات, کنش متقابل را به عنوان دست آوردی در جریان تثبیت نمایند. علاوه بر این, نتایج مطالعه شامل دامنه ای از مداخلات استراتژیک است که می توان آنها را در قالب تکنیک های «مدیریت احساسات بین شخصی» معرفی نمود و در توصیف فرآیند کنش متقابل بین روحانی ها و مراجعان مورد تاکید قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی