مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research) | سال:1388 | دوره:7 | شماره:4 (مسلسل 28) | صفحه شروع:256 | صفحه پایان:260

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

26

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر دگزامتازون داخل وریدی به عنوان پیش دارو در میزان بروز استفراغ بعد از عمل آدنوتانسیلکتومی

صفحات

 صفحه شروع 256 | صفحه پایان 260

چکیده

 سابقه و هدف: عمل بر داشتن لوزه (تونسیلکتومی) یکی از شایعترین اعمال جراحی در کودکان در سراسر دنیا است. استفراغ سبب طولانی شدن مدت اقامت بیمار در ریکاوری و تاخیر در ترخیص آن خواهد شد. بنابراین کنترل آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پروژه سعی شده تا با استفاده از دگزامتازون داخل وریدی استفراغ بعد از عمل را کنترل نمود تا عوارض فوق کاهش یابد.مواد و روش ها: 50 کودک 2 - 12 سال به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. پس از القای بیهوشی و قبل از شروع عمل جراحی به گروه مورد داروی دگزامتازون داخل وریدی با دوز1 mg/kg  به صورت IV تزریق و به گروه شاهد هم حجم آن آب مقطر تزریق گردید. بعد از عمل جراحی در هر دو گروه میزان بروز تهوع و استفراغ توسط پرستار ریکاوری ثبت گردید. با استفاده از SPSS (نسخه12) نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: در مدت اقامت بیماران در ریکاوری در گروه تزریق شده هیچ موردی از استفراغ مشاهد نشد. در گروه شاهد 21.7% بیماران یک بار و 4.3% دو بار دچار استفراغ شدهاند. از نظر شروع تغذیه دهانی اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (P<0.005). در داخل بخش در گروه مورد 85.2% بیماران اصلا دچار استفراغ نشده و تنها 11.1% یک بار دچار استفراغ گردیده و 3.7% سه بار استفراغ نمودند. در گروه شاهد 43.5% دچار استفراغ نشده, 39.1% یک بار, 8.7% دو بار, 8.7% سه بار دچار استفراغ گردیدند.بحث و نتیجه گیری: تزریق دگزامتازون داخل وریدی در کودکان قبل از عمل میتواند عوارض تهوع و استفراغ را کاهش داده و متعاقب آن هزینه درمان و مدت زمان بستری را کاهش دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID