video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

142

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و عود بیماری اعتیاد در مراجعه کنندگان به کلینیک تخصصی ترک اعتیاد آتیه نو کرج (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 322 | صفحه پایان 322

چکیده

 هدف: در پژوهش حاضر ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و عود بیماری اعتیاد در مراجعه کنندگان به کلینیک تخصصی ترک اعتیاد آتیه نو کرج بررسی شده است. روش: روش تحقیق از نوع تحلیلی-گذشته نگر و شاهد-موردی است. بدین منظور 30 نفر از افرادی که یک ماه پس از سم زدایی, مصرف مجدد داشتند انتخاب شدند و از میان پرونده های بیمارانی که مصرف مجدد نداشتند به تصادف 30 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه شخصیتی مینه سوتا (فرم کوتاه) بود. برای مقایسه ویژگی های شخصیتی, میانگین نمرات تراز شده در 11 مقیاس پرسش نامه از آزمون آماری t بهره گرفته شد. برای بررسی رابطه نیمرخ روانی و مصرف مجدد مواد آزمون خی دو به کار برده شد. پردازش های آماری به کمک نرم افزار spss  نسخه 16 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان دادند که در زمینه ویژگی های افسردگی و پارانوئید رابطه معنی داری بین دوگروه وجود دارد و این دو ویژگی در گروه عود کننده بیشتر است. نتیجه گیری: به طور کلی ارتباطی بین ویژگی های شخصیتی و عود بیماری اعتیاد دیده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.