مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research) | سال:1387 | دوره:6 | شماره:4 (مسلسل 24) | صفحه شروع:245 | صفحه پایان:248

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

32

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش استافیلوکوک کواگولاز منفی در عفونت خون نوزادان بستری در بیمارستان قدس قزوین در پاییز 1385

صفحات

 صفحه شروع 245 | صفحه پایان 248

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع قابل توجه عفونت های نوزادی اطلاع از میزان شیوع میکروارگانیسم های مسوول عفونت خون و نقش عوامل زمینه ای در ایجاد این عفونت ها اهمیت دارد.مواد و روش ها: در این مطالعه آینده نگر 118 نمونه خون مربوط به نوزادان که طی 3 ماه از تاریخ 1/ 6/ 85 لغایت 1/ 10/ 85 در بخش نوزادان و nicu بیمارستان قدس بستری شده بودند به عنوان جامعه آماری بررسی شدند. اطلاعات پرونده بیماران شامل: جنس, سن, زمان بستری, وزن, نوع زایمان, محل بستری, علایم موقع بستری, فصل ابتلا و عوامل زمینه ای ثبت شد و یافته ها در قالب جداول آماری, نمودار و شاخص های عددی ارایه گردید. موارد کشت خون مثبت نیز از نظر میکروارگانیسم رشد یافته و نتیجه آنتی بیوگرام بررسی شدند.یافته ها: در این بررسی 118 نمونه خون مربوط به نوزادانی که طی 3 ماه از تاریخ 1/ 6/ 85 لغایت 1/ 10/ 85 در مرکز پزشکی کودکان قزوین بستری شده بودند جهت پیدا کردن عفونت بالینی با استافیلوکوک کوآگولاز منفی مورد بررسی قرار گرفتند شد. از این تعداد 26 نمونه (22.0%) کشت خون مثبت و 92 نمونه (78.0%) کشت خون منفی داشتند.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر 22% نمونه ها کشت خون مثبت و 78% نمونه ها کشت خون منفی داشتند که 34.6% موارد کشت مثبت مربوط به استافیلوکوک کواگولاز منفی و 65.4% مربوط به سایر میکروارگانیسم ها بود. شایعترین عامل زمینه ای پره ترم بودن با شیوع 10.2% بود. شایعترین تظاهر بالینی تب با شیوع 66.9% بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID