Start: 2/7/2023 3:16:47 PMEnd: 2/7/2023 3:16:47 PM >> 649

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

964

دانلود:

341

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر لیزر کم توان همراه با فیزیوتراپی معمول در درمان التهاب تاندونهای روتاتور کاف

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 19

چکیده

 زمینه و اهداف: تاندونیت روتاتور کاف از علل عمده شانه دردناک محسوب می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر لیزر کم توان در کنار سایر اقدامات فیزیوتراپی در درمان این بیماران می باشد.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی, از میان بیمارانی که با درد شانه به بخش طب فیزیکی وتوانبخشی مراجعه می نمودند پنجاه بیمار با تشخیص تاندنیت روتاتور کاف به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از آن پرسشنامه ای با تمرکز به سه هدف اصلی, بررسی شدت درد بیماران با مقیاس نمره بندی بصری, اندازه گیری دامنه حرکتی شانه در ابدوکسیون و روتاسیون با گونیومتر و بررسی عملکرد روزانه بیماران بر مبنای پرسشنامه 22 سوالی, تکمیل شد. سپس به طور تصادفی 25 نفر وارد گروه شاهد شده و تحت فیزیوتراپی معمولی قرار گرفتند. 25 نفر دیگر وارد گروه مورد شده و تحت درمان روتین به انضمام لیزر کم توان گالیوم - آرسناید قرار گرفتند. در پایان سه هفته مداخلات درمانی, پرسشنامه مجددا تکمیل شد و نتایج قبل و بعد از درمان تحت آنالیز آماری قرار گرفت.یافته ها: آنالیز نتایج داخل هر گروه نشان می دهد که درد, تعداد مشکلات عملکردی شانه و دامنه حرکتی مفصل شانه, همگی بهبودی نسبی را بعداز درمان نشان می دهند (P<0.05). از نظر مقایسه بین دو گروه, نتایج حاکی ازآن است که گروه مورد یا لیزرتراپی شده نتایج بهتری ازنظر کاهش متوسط شدت درد در مقیاس مربوطه (3.1±2.2 درمقابل 5±2.6) با P=0.09, تعداد مشکلات فانکشنال شانه (4.4±3.1 در مقابل 8.5±5.1) با P=0.031 و کاهش علایم مثبت درمعاینه (P<0.0001) نسبت به گروه شاهد یا فیزیوتراپی معمولی داشته است. اما درافزایش متوسط دامنه حرکتی ابدوکسیون (160.7±25.9 درمقابل 159.1±29.1) و روتاسیون خارجی (78.0±19.5 در مقابل 76.3±19.1) تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت (P>0.05).نتیجه گیری: لیزر کم توان گالیوم - آرسناید به عنوان یک مودالیته فیزیکی, در کنار سایر اقدامات روتین فیزیوتراپی از نظر کاهش میزان درد و بهبودی فانکشنال, ارجحیت درمانی نسبت به فیزیوتراپی معمول دارد اما از نظر بهبودی دامنه حرکتی مفصل شانه و حساسیت لمسی تفاوت بارزی نسبت به سایر مودالیته ها ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی