مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | سال:1389 | دوره:32 | شماره:5 | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

614

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین حساسیت بیماران مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک به مایتهای گرد و غبار خانگی

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 36

چکیده

 زمینه و اهداف: در بین مایتهای گرد و غبار خانگیDermatophagoides pteronyssinus  و Dermatophagoides farinae  در نقاط مختلف دنیا نقش مهمی بعنوان آلرژن در رابطه با آسم, رینیت آلرژیک و سایر بیماریهای آلرژیک ایفا می کنند. از اینرو در این مطالعه حساسیت بیماران آسم و رینیت آلرژیک به مایتهای گرد و غبار خانگی در شهر تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است.روش بررسی: سرم خون 101 بیمار دارای سابقه بیماری آلرژیک که توسط پزشک متخصص معرفی شده بودند از نظر وجود Immunoglobulin E (IgE) اختصاصی علیه مایتهای گرد و غبار خانگی با روش ایمونولوژیکی Radio Allergo Immuno Sorbent Test, RAST  مورد آزمایش قرار گرفتند.یافته ها: از 101 بیمار, 60 نفر (59.41%) فقط دارای آسم, 15 نفر (14.85%) فقط دارای رینیت آلرژیک و 26 نفر (25.74%) دارای سابقه هر دو بیماری بودند. از 101 بیمار فوق الذکر سرم خون 11 نفر (10.89%) علیه مایتهای گرد و غبار خانگیIgE+  تشخیص داده شدند.نسبت حساسیت بیماران به آلرژنهای D. pteronyssinus و D. farinae به ترتیب 7.92% و 2.97% بود. در بین افراد کنترل که از نظر جنس و سن با بیماران جور بودند فقط 7 مورد (7%) IgE+ تشخیص داده شدند. نسبت حساسیت در افراد کنترل به مایتهای D. pteronyssinus و D. farinae به ترتیب 5% و 2% بود.نتیجه گیری: رابطه معنی داری بین گروه های سنی و مواردIgE+, نوع بیماری آلرژیک و وجود IgE  ضد مایت, جنس و موارد IgE+ و بالاخره بیماری آلرژیک و نوع مایت وجود ندارد. یکی از دلایل مهم در پایین بودن میزان حساسیت بیماران آلرژیکی به مایتهای گرد و غبار خانگی در این مطالعه در مقایسه با مطالعات انجام گرفته قبلی در جهان پایین بودن میانگین رطوبت نسبی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID