مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران | سال:1391 | دوره:8 | شماره:4 | صفحه شروع:410 | صفحه پایان:416

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

79

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی پایداری کشمش های آفتابی، طلایی و تیزابی با بکارگیری ایزوترم جذب رطوبت و نمودار حالت

صفحات

 صفحه شروع 410 | صفحه پایان 416

چکیده

 ایزوترم جذب رطوبت و نمودار حالت سه نوع کشمش آفتابی, تیزابی و طلایی تهیه شد تا پایداری این محصولات ارزیابی و مقایسه گردد. ایزوترم ها در دماهای15oC , 25, 35 با بکارگیری روش ایزوپیستیک تعیین و با مدل گب برازش گردید. دماهای گذار شیشه ای محصولات بوسیله گرماسنجی افتراقی (DSC) تعیین و با مدل گوردون تیلور برازش شد. داده های ایزوترم جذب مشخص کرد که در تمامی دماهای مورد بررسی, بیشترین مقدار جذب آب و مقدار رطوبت تک لایه درکشمش تیزابی و کمترین آنها در نمونه کشمش آفتابی وجود دارد. از روی نمودار حالت و رابطه بین دمای گذار شیشه ای, فعالیت آبی و رطوبت تعادلی, مقادیر فعالیت آبی بحرانی (CWA) و مقدار رطوبت بحرانی (CWC) هریک از محصولات تعیین شد. بر اساس نمودار حالت, CWC (بر اساس وزن خشک) کمتر از 0.03 و مقدار CWA کشمش ها کمتر از 0.05 برآورد گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID