مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی | سال:1390 | دوره:11 | شماره:2 | صفحه شروع:39 | صفحه پایان:49

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

117

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نام های علم در ترجمه متون تاریخی

نویسنده

صالحی کوروش

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 49

چکیده

ترجمه متون و ایجاد پل ارتباطی میان دو بستر مفهومی در دو قالب متفاوت نه تنها علم بلکه هنر است. غالبا ترجمه ای درخور توجه است که توانایی کاربرد مفاهیم مناسب را در زبان دوم داشته باشد. با اذعان به پیچیدگی کار ترجمه متون تاریخی و پاس داشت کار مترجمان, اشاره به برخی نکات ظریف اما کلیدی در ترجمه این متون, دورنمای بهتری را برای این دسته از ترجمه ها در بر خواهد داشت. انتقال نام های تاریخی از زبان های خارجی به زبان فارسی به سبب تفاوت در الفبا و آوانوشت کار بسیار پیچیده ای است. این مهم زمانی در کار ترجمه خلل ایجاد می کند که آن نام ها کم تر معروف یا از دایره تخصص مترجم بیرون باشد. به بیان دیگر, مترجم کلیت جمله را به خوبی ترجمه می کند اما به سبب ناتوانی در تشخیص نام علم تاریخی ماهیت ترجمه را به خطر می اندازد. در دو قرن اخیر از این دست ترجمه های غیرتخصصی, که شاید در انتقال مفهوم نیز بسیار پرتوان باشند, به زبان فارسی نمونه هایی دیده می شود, که به سبب رعایت نکردن اصول ترجمه نام های تاریخی (چه نام اشخاص و چه نام اماکن) از قانون رعایت امانت در نقل مطلب ناخواسته عدول کرده اند. کاربرد بی عیب و به جای نام های تاریخی در ترجمه علاوه بر این که ارزش ترجمه را بالا می برد خوانندگان متون ترجمه شده را در دریافت مفهوم اثر پژوهشی اصلی یاری می کند. به دیگر سخن, مخاطب در ابهام ناشی از مجهول بودن نام باقی نمی ماند. این تحقیق بر آن است که به ارائه برخی از محورهای درخور توجه در ترجمه و مراحل نهایی تدوین متون تاریخی ترجمه شده بپردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID