مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تاریخ فلسفه
سال:1392 | دوره:3 | شماره:4 (پیاپی 12)
صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ابن سینا؛ حکمت مشائی در جهان بینی اشراقی (واکاوی تفسیر تمثیلی ابن سینا)

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 تمثیلهای عرفانی و مکتوبات سینوی, با رویکرد اشراقی به تبیین معنویت میپردازند و به ما تعلیم میدهند که ادبیات بکار رفته در آنها صرفا انتزاعی نیست. ایده پنهان در تمثیل عرفانی متعلق به ادراکات باطنی است, بنابرین ذهن را از سطح ادراک عقلی فراتر میبرد و به ساحت عالم جان و دنیای ماورای حس میکشاند و از این رهگذر میتوان دقتی بر اندیشه های فلسفی او داشت تا برای رسیدن به مقصود فلسفی راهگشا باشد. در همه آنچه در معرفت شناسی فلسفی ابن سینا آمده است زمینه فرا روی از مباحث فلسفی محض و تبدیل معرفت به جریان عرفانی وجود دارد. آنچه از نوشته های ابن سینا بدست می آید این است که تصوف و نگرش اشراقی وی عین تفکر عقلی و نظری اوست. این نوشتار سعی دارد که تفسیر تمثیلی در آثار اشراقی ابن سینا را مورد بررسی قرار دهد و مبانی آن را واکاوی نماید تا از این رهگذر حکمت مشائی ابن سینا در مبانی اشراقی او نمایان گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.