مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم آماری | سال:1390 | دوره:5 | شماره:1 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:22

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

111

دانلود:

39

استناد:


تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID