مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم آماری | سال:1389 | دوره:4 | شماره:2 | صفحه شروع:183 | صفحه پایان:192

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

94

دانلود:

52

استناد:


تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID