مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک شریف (شریف ویژه مهندسی مکانیک) | سال:1388 | دوره:25 | شماره:51 (ویژه مهندسی مکانیک) | صفحه شروع:43 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

66

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد روش نگاشت برگشتی در تحلیل کشسانی- خمیری مخازن تحت فشار با رفتار سختی سینماتیک غیر خطی

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 48

چکیده

 تحلیل کشسانی- خمیری مخازن تحت فشار نقش مهمی در طراحی آنها دارد. برای انجام این تحلیل استفاده از یک روش محاسباتی مناسب ضرورت دارد. «نگاشت برگشتی» یک روش محاسباتی مناسب برای تحلیل مسائل غیرخطی است. در این تحقیق با استفاده از این روش یک استوانه جدار ضخیم تحت فشار داخلی تغییر به صورت کشسانی- خمیری تحلیل شده است. رفتار ماده, غیرخطی با سخت شوندگی سینماتیک فرض شده است. از مدل فردریک- آرمسترانگ برای بیان معادلات اساسی و معیار تسلیم فون میسس برای ارزیابی رفتار ماده استفاده شد. با استفاده از معادلات گسترش یافته روش نگاشت برگشتی برای رفتار فوق در تحلیل استوانه جدار ضخیم, نمودار تنش- کرنش سازه تحت بارگذاری دوره یی تعیین شد. مقایسه نتایج حاصله با نتایج ناشی از روش اجزاء محدود نشان گر انطباق قابل ملاحظه این نتایج است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID