مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی و مدیریت آبخیز
سال:1390 | دوره:3 | شماره:1
صفحه شروع:12 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

366

دانلود:

123

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی پنج روش برآورد رسوب در رودخانه جگین در استان هرمزگان

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 20

چکیده

 تولید رسوب یکی از مهم ترین مشکلات مطرح در مدیریت حوزه های آبخیز است. ویژگی های تشکیلات زمین شناختی هر حوزه از عواملی است که نقش مهمی در میزان بار رسوبی آن حوزه دارد. از سویی روابط موجود, تحت شرایط خاصی توسعه یافته است و استفاده از آن ها در شرایطی دیگر, نیازمند بررسی و مقایسه نتایج با ارقام اندازه گیری شده است. در این تحقیق برای ارزیابی روش های مختلف برآورد بار رسوبی, به دلیل تشابه حوزه جگین با سایر حوزه های استان هرمزگان, از آمار و اطلاعات ایستگاه آب سنجی جگین- پنهان استفاده شده است. روش های مورد استفاده شامل معادله اصلاح شده اینشتین, انگلوند- هانسن, یانگ, حبیبی و فان - راین است. آمار و اطلاعات آب سنجی مورد نیاز از طریق شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان تهیه شده است. غلظت نمونه های گرفته شده از سیلاب در طول دوره آماری,ملاک بررسی بوده و در مقایسه با نتایج محاسبه شده, مورد استفاده قرار گرفته است. پس از کنترل درستی آمار جمع آوری شده, عوامل مورد نیاز در محاسبات, با استفاده از هر کدام از روش های فوق, مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مجموع متوسط نسبت بار معلق محاسباتی به مشاهده ای در روش اینشتین و متوسط نسبت بار کل محاسباتی به مقادیر اندازه گیری شده در روش انگلوند-هانسن به یک نزدیکتر است. میزان پراکندگی داده ها نیز در برآورد بار معلق به ترتیب در روش های حبیبی, اینشتین و فان- راین افزایش می یابد. با توجه به نتایج حاصله و بررسی های به عمل آمده, استفاده از روش های پنج گانه فوق و مقایسه این نتایج با مقادیر اندازه گیری شده, معادله اصلاح شده اینشتین پاسخ واقعی تری را به دست داده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی