مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا و توسعه | سال:1392 | دوره:11 | شماره:پیاپی 30 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:21

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

261

دانلود:

61

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش میزان رضایت مندی و تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری مورد: شهرداری زاهدان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 21

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش, سنجش میزان رضایت شهروندان از اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری و تمایل به مشارکت آنان در اجرای این پروژه ها در شهر زاهدان است. روش تحقیق پیمایشی - توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان شهر زاهدان در بهار سال 1390 تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر به عنوان حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند. شیوه نمونه گیری نیز متناسب با حجم در مناطق سه گانه شهر زاهدان تعیین گردید. یافته ها نشان می دهد که در مجموع 38.38 درصد شهروندان از عملکرد شهرداری نارضایتی در حد زیاد و خیلی زیاد دارند. بیشترین میزان رضایت مندی با نمره 3.14 (5>1 با میانه 3) در زمینه کنترل ساخت و سازها و صدور پروانه ساختمان و کمترین میزان رضایت مندی نیز با نمره 2.49 در زمینه رسیدگی به خواسته ها و نیازهای شهروندان است. پیرامون مقوله تمایل به مشارکت نیز, بیش از دو سوم شهروندان, یعنی 65.18 درصد از شهروندان در حد زیاد و خیلی زیاد برای مشارکت در اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری آمادگی دارند که نشان دهنده تمایل شهروندان به مشارکت برای رفع مسائل محیط زیست خود می باشد. بیشترین میزان تمایل به مشارکت در زمینه ایجاد نظم و امنیت در محله با نمره 3.76 (5>1 با میانه 3) و کمترین آن در زمینه اهمیت مشارکت شهروندان از سوی شهرداری و دیگر سازمان های دخیل در امور شهری با نمره 2.48 است. استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان می دهد که مقدار ضریب تعیین 97.8 درصد از مجموعه تغییرات متغیر وابسته توسط مدل تحلیلی پژوهش را تعیین می کند که در آن مولفه مشارکت شهروندی با ضریب 0.596, تاثیرگذارترین متغیر بر رضایت مندی شهروندان از اجرای پروژه های زیربنایی است و مولفه های رضایت اجتماعی, پایگاه اقتصادی - اجتماعی, اعتماد اجتماعی, آگاهی اجتماعی و سن به ترتیب در رتبه های بعدی اثرگذاری قرار دارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID