مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کهن نامه ادب پارسی | سال:1391 | دوره:3 | شماره:2 (پیاپی 6) | صفحه شروع:15 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

251

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه ساختار زبانی چند اثر منثور عرفانی با محوریت کنوز الحکمه

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 36

چکیده

 در این مقاله تلاش می شود با نگاهی به وی‍ژگی های شاخص نثر کنوز الحکمه, آخرین اثر احمد جام, و دیگر آثار برجسته صوفیه قبل و بعد از آن, از قبیل کشف المحجوب, اسرار التوحید, مرصادالعباد, و مصباح الهدایه و مقایسه آن ها, جایگاه نثر کنوزالحکمه معلوم و سطح کلی زبان صوفیان معروف روشن شود. اغلب صوفیه از زبانی ساده, که در دوران سامانیان کاربرد داشت و نهایتا تا قرن ششم مرسوم بود, استفاده می کردند. هدف عمده آنان بیان اندیشه به زبانی ساده و تاثیرگذار بوده است, اما از سبک رایج روزگار خود نیز بی تاثیر نمانده اند. کلیت زبان این آثار, از نظر ساده گویی و دیگر ویژگی ها, قرابت تنگاتنگی با نثر کهن دارد و نشان می دهد زبان آن ها در ادوار گوناگون دست خوش دگرگونی برجسته و آشکاری نشده, بلکه سیر تحول و نوگرایی در زبان آن ها نسبتا آرام و کند صورت گرفته است. بیش تر تفاوت ها به واژگان خاص, تاثیر لهجه محلی, و ذوق نویسندگی نویسندگان مربوط است. برخی از این آثار, به ویژه قسمت هایی از مرصاد العباد, به دلیل ذوق شاعری نویسنده, رنگ شعر به خود گرفته و از فنون ادبی و احساسات و عواطف شاعرانه بهره مند شده است. شیوه به پایان رساندن ابواب و آمیختگی ایجاز و اطناب درکنوز الحکمه سبک آن را از دیگر آثار مورد مطالعه متمایز کرده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID