مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رفتار حرکتی (پژوهش در علوم ورزشی) | سال:1391 | دوره:4 | شماره:11 | صفحه شروع:81 | صفحه پایان:97

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

57

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر یادگیری آشکار، قیاسی و اکتشافی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روی میز

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 97

چکیده

 پژوهش حاضر به مقایسه تاثیر یادگیری آشکار, قیاسی و اکتشافی بر اکتساب, یادداری و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روی میز می پردازد. 36 دانش آموز دبیرستانی به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی یادگیری آشکار, قیاسی و اکتشافی قرار گرفتند. پس از اجرای 300 کوشش تکلیف مهارت تاپ اسپین در مرحله اکتساب, مرحله آزمون به ترتیب شامل آزمون یادداری 1, انتقال تحت تکلیف ثانویه شناختی و یادداری 2 اجرا شد. پس از پایان مرحله آزمون, شرکت کنندگان پروتکل راهبردی اخباری را پر کردند. تحلیل داده های مرحله اکتساب و آزمون (یادداری فوری 1, انتقال 1, یادداری فوری 2) با روش تحلیل واریانس مختلط (3×3) صورت گرفت. برای مقایسه عملکرد هر گروه در دو مرحله آزمون, از آزمون t وابسته و نیز مقایسه بین گروه ها در مراحل آزمون از آزمون تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد. نتایج تفاوت معنی داری بین گروه ها در پیش آزمون, سه جلسه اکتساب, آزمون یادداری فوری 1 و 2 و اجرای تکلیف ثانویه شناختی نشان نداد. در آزمون انتقال تحت تکلیف ثانویه, گروه یادگیری قیاسی عملکرد بهتری نسبت به گروه آشکار نشان دادند (P=0.001)., همچنین بر خلاف دو گروه دیگر, گروه آشکار در آزمون انتقال نسبت به آزمون یادداری فوری 1 افت عملکرد داشت (P=0.007). شمار قواعد کلامی گزارش شده در پروتکل کلامی-راهبردی در گروه قیاسی کمتر از دو گروه دیگر بود (P=0.009) درحالی که بین دو گروه آشکار و اکتشافی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج حاکی از اثربخشی قیاس دامنه کوه جهت فراخوانی پردازش پنهان و بهره مندی از مزایای یادگیری پنهان مانند مقاومت در برابر افت عملکرد تحت فشار تکلیف ثانویه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID