مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ادیان و عرفان (مقالات و بررسی ها) | سال:1390 | دوره:44 | شماره:1 | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:128

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

442

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دین از نگاه میرچا الیاده

نویسنده

قنبری حسن

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 128

چکیده

 در این مقاله ابتدا به روش پدیدارشناسی الیاده و تقابل آن با روش های تحویل گرا اشاره می شود. در ادامه برای تبیین پدیده دین در اندیشه الیاده, به مفهوم کلیدی امر مقدس در اندیشه مردمان اولیه (دینداران) پرداخته می شود؛ در این زمینه به اهمیت مفاهیم مکان و زمان مقدس در فرهنگ مردمان اولیه پرداخته می شود و بیان می شود که انسان دیندار با باورمند شدن به مکان مقدس, در واقع به تقلید از کار خدایان, جهان بی نظم و متشتت را به نظم در می آورد و زمان مقدس نیز در اندیشه دینداران در واقع به معنای همزمان شدن با خدایان است. در ادامه به وجودشناسی مردمان اولیه پرداخته می شود که به عقیده الیاده, وجودشناسی این مردمان اساسا با وجودشناسی انسان مدرن تفاوت دارد. در این وجودشناسی, همه فرآورده ها و کنشها تا بدان اندازه که در یک واقعیت متعالی مشارکت دارند, معنا دارند. در اندیشه مردمان اولیه, واقعیت های برتر (خدایان, نیاکان, قهرمانان اسطوره ای...) و نیز رویدادهای مربوط به این واقعیت های برتر, بر واقعیت های عادی پیشی می گیرند. در ادامه پرسش از خاستگاه دین مطرح می شود و بیان می شود که در رویکرد الیاده و به طور کلی در رویکردهای پدیدارشناختی, بحث از منشا دین اهمیت چندانی ندارد. در پایان هم نکته هایی به عنوان «بررسی» آمده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID