مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آموزش عالی ایران
سال:1390 | دوره:4 | شماره:1 (پیاپی 13)
صفحه شروع:161 | صفحه پایان:183

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

330

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کیفیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس مدل های رایج کیفیت

صفحات

 صفحه شروع 161 | صفحه پایان 183

چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای کیفیت دو دانشگاه دولتی و صنعتی کشور پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی ـ کاربردی و در زمره پژوهش زمینه یابی است. اعضای هیات علمی و مدیران و کارکنان دانشگاه های دولتی اعم از مدیران عالی, میانی و عملیاتی و نیز کارکنانی که حداقل پست سازمانی آنها کارشناسی به بالا باشد, جامعه آماری این پژوهش بوده اند. نمونه ای شامل 663 نفر از دو دانشگاه دولتی ـ صنعتی کشور (امیرکبیر و شاهرود) در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی از جامعه دانشگاه های دولتی ایران بر اساس دو عامل تقسیم بندی دانشگاه ها در 3 گروه (برخوردار, نیمه برخوردار, غیر برخوردار) و نیز تقسیم بندی صنعتی و غیرصنعتی دانشگاه ها, انتخاب شدند. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای, و دو پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه اعضای هیات علمی و پرسشنامه مدیران گروه های آموزشی, کارکنان, کارشناسان دانشگاه) جمع آوری شد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار Excel, SPSS پارامترهای آمار توصیفی و استنباطی نشان داده شدکه دانشگاه های مورد مطالعه به میزان متوسطی از استانداردهای مدل های رایج کیفیت برخوردارند. منظور از مدل های رایج کیفیت در تحقیق حاضر, استاندارد ISO10015, الگوی کیفیت دمینگ, الگوی کیفیت جوران, الگوی کیفیت EFQM, الگوی ANSI و الگوی IWA2 است که در تدوین دو پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش, از آنها تاثیر گرفته شده و به عنوان یک استاندارد در تحلیل وضعیت کیفیت دو دانشگاه مورد پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.با توجه به یافته های پژوهش این نتیجه حاصل شد که دو دانشگاه مورد بررسی در پژوهش از نظر پارامترهای کیفی در حد متوسطی قرار دارند و در مقایسه با مدل های رایج کیفیت در حد متوسطی, از عوامل کیفیت برخوردارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.