مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences | سال:1389 | دوره:12 | شماره:2 | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:51

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

105

دانلود:

28

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان روان پزشکی شهید بهشتی کرمان

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 51

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تعهد سازمانی نوعی حالت روانی است که بیانگر تمایل، نیاز یا الزام فرد جهت ادامه خدمت در سازمان می باشد. رضایت شغلی به عنوان گستره ای که افراد شغلشان را دوست دارند یا دوست ندارند تعریف می شود. این دو در افزایش بهره وری سازمانی و نگهداری نیروی انسانی کارآمد به ویژه در مراکزی با سختی کار بالا نظیر بیمارستان های روان پزشکی اهمیت دارند .تحقیقات نشان داده است میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی، هم چنین میان سن و سابقه کار با متغیرهای ذکر شده روابط مثبت وجود دارد. از طرفی رضایت شغلی با میزان درآمد و نوع استخدام ارتباط دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID