مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی) | سال:1392 | دوره:23 | شماره:1 | صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

23

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم در شهرستان تربت جام

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 این تحقیق به منظور تدوین شاخصی برای کمی کردن میزان پایداری بوم شناختی نظام کشاورزی گندم در شهرستان تربت جام در سال 1389 انجام شد. اطلاعات مربوط به این نظام کشاورزی شامل سنجه های اجتماعی-اقتصای, کود و مواد شیمیایی, تولید محصولات زراعی و دامی, مدیریت بقایای گیاهی, آب و آبیاری, تنوع گونه ای کشاورزی, شخم و مکانیزاسیون و مدیریت علف های هرز بود. میانگین امتیاز شاخص پایداری در این نظام 62.5 بود. در میان سنجه های مورد مطالعه, تولید محصولات دامی, مدیریت علف های هرز, مدیریت بقایای گیاهی و تنوع گونه ای کشاورزی به ترتیب با 0.88, 2.64, 3.92 و44.6 درصد, پایین ترین امتیاز را داشتند. نتایج رگرسیون گام به گام پس رونده نشان داد که مهم ترین عوامل تعیین کننده شاخص پایداری در این نظام زراعی, عملکرد گندم, سطح زیر کشت گندم, درآمد زراعی, دسترسی به نهاده ها, دسترسی به وام, تنوع آفت کش های شیمیایی, تنوع گونه ای زراعی و دسترسی به کارشناسان و مروجان بوده است. بررسی نقاط بحرانی این نظام نشان داد که برای بهبود پایداری آن,آموزش کشاورزان, اصلاح مدیریت تولید محصول, مدیریت منابع آب و کمک به ثبات اقتصادی کشاورزان از اولویت برخوردار هستند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID