مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات موتور
سال:1391 | دوره:8 | شماره:26
صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

68

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی عددی اندازه گیری جریان گردبادی داخل استوانه و مقایسه آن با نتایج تجربی

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 در این مقاله, مقایسه ای بین نتایج اندازه گیری و پیش بینی شده ضریب جریان و جریان گردبادی با محور افقی انجام شد. نتایج در مجموعه ای از اجزا شامل راهگاه- دریچه و استوانه و با استفاده از آزمون جریان پایا بدست آمد. روش های دینامیک سیالات محاسباتی بمنظور دریافت دید بهتر از مشخصات جریان و فهم فرآیندهای آشفتگی به کار گرفته شد. با شبیه سازی فرآیند واقعی آزمون میز جریان, توسط نرم افزار تجاری فلوئنت (Fluent), سعی شد تا پیش بینی مناسبی از رفتار ضریب جریان و جریان گردبادی انجام شود. نتایج شبیه سازی و آزمون تجربی, همخوانی مناسبی را با یکدیگر نشان دادند. در ادامه, با استفاده ار الگوهای مختلف آشفتگی, تاثیر آنها بر متغیرهای مورد نظر بررسی گردید و نهایتا میرایی جریان گردبادی در صفحات مختلف استوانه ارزیابی شد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.