video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

229

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر کار ترجمه مشترک بر تولید کنش گفتاری پوزش خواهی به زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 78

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کار ترجمه مشترک بر دانش کاربردشناسی زبان آموزان ایرانی بود. در مرحله اول تعداد 150 داوطلب با دانش زبانی همسان به پنج گروه تقسیم شدند و به صورت تصادفی گروه های شاهد و آزمایشی تحقیق را شکل دادند. در ابتدا دانش کاربردشناسی همه داوطلبان در کنش گفتاری معذرت خواهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج سه آزمون بکار رفته شامل آزمون باز پاسخ, پیامک تلفن همراه و مکالمه تلفنی در آغاز نشان دهنده همسان بودن دانش کاربردشناسی داوطلبان بود. در مرحله بعد دو گروه آزمایشی به ترجمه قسمت هایی از فیلم های فارسی یا انگلیسی که کنش های زبانی معذرت خواهی داشت پرداختند. این کار در گروه های دو نفره و با کمک مدرس صورت گرفت. به هر دو گروه اطلاعات مربوط به ساختارهای معذرت خواهی فارسی و انگلیسی داده شد. گروه سوم همان اطلاعات را دریافت کرد ولی آنها را نه در غالب ترجمه بلکه در مکالمات نمونه تمرین کردند. گروه چهارم به تماشای فیلم های زبان انگلیسی پرداختند و از آنها خواسته شد جملات دارای معذرت خواهی را یادداشت کنند و در پایان جلسه تحویل دهند. به گروه کنترل هیچ گونه اطلاعات کاربردشناسی زبان انگلیسی داده نشد و تنها در کلاس های مکالمه موضوعی شرکت کردند. بلافاصله پس از پایان کلاس ها همان سه آزمون قبلی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بهتر سه گروهی که اطلاعات ساختاری معذرت خواهی را دریافت کرده بودند, نشان از تاثیر تدریس اطلاعات کاربردشناسی داشت. هر چند که در آزمون بعد که به منظور آزمودن پایایی دانش آموخته شده در طول زمان گرفته شد دو گروه ترجمه مشترک موفق تر نشان دادند. در پایان چنین نتیجه گیری شد که تعاملات انجام شده بین فراگیران در حین ترجمه و تمرکز بر روی ساختارهای معذرت خواهی دو زبان می تواند به یادگیری پایاتر منجر گردد. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.