مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آموزش مهارت های زبان (علوم اجتماعی و انسانی شیراز) | سال:1391 | دوره:4 | شماره:4 (پیاپی 4/69) | صفحه شروع:25 | صفحه پایان:51

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

82

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازخورد استخراجی، بازخوانی، و فرازبانی در ارتباطات زبانی صورت محور: تاثیر نوع بازخورد بر آموزش چند رسانه ای دستور

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 51

چکیده

 هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر سه روش بازخورد رایانه ای استخراجی , بازخوانی, و فرازبانی بر یادگیری وجه وصفی, اسم مصدر, و مصدر توسط فراگیران ایرانی در حد متوسط زبان انگلیسی است. مطالعه در پی پاسخ به این سوال است که آیا انواع مختلف بازخورد صورت محور با استفاده از رایانه تاثیرات آنی و درازمدت بر یادگیری دستور توسط فراگیران دارد. به این منظور شرکت کنندگان تحقیق که 160 نفر بودند به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول به شیوه تدریس خصوصی و تمرین چند رسانه ای دستور که در آن فراگیران خطاهای خود را استخراج می کردند آموزش داده شد. به گروه دوم و سوم نیز به شیوه تدریس خصوصی همان سه نکته دستوری آموزش داده شد. اما بازخورد در مورد خطاهایشان به یکی از دو شیوه بازخوانی یا فرازبانی به آنان داده شد. دو هفته بعد از آموزش به گروه ها پس آزمونی فوری و پس آزمونی تاخیری داده شد. نتایج بررسی نشان داد که بازخورد فرازبانی تاثیر آنی و درازمدت بیشتری در مقایسه با استخراج و بازخوانی داشت. در حالی که بازخوانی تاثیر آنی بیشتری در مقایسه با بازخورد استخراجی داشت اما تاثیرات درازمدت آن نسبت به شیوه های استنباطی و فرازبانی کمتر بود. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID