مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | سال:1389 | دوره:32 | شماره:4 | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:56

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

269

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط بین مقادیر بیلی روبین و آلفا فتوپروتئین سرمی در 100 نوزاد مبتلا به هیپربیلی روبینمی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 56

چکیده

 زمینه و هدف: یکی از بیماریهایی که در نوزادان در اولین روزهای بعد از تولد عارض می شود زردی است که به علت تجمع بیلی روبین می باشد. AFP (Alpha – Fetoprotein) پروتئینی است که در دوران جنینی از کیسه زرده و کبد ترشح شده و نقشهای فیزیولوژیک زیادی دارد و مقدار آن در دوران بارداری افزایش و بعد از تولد مقدار آن به سرعت کاهش می یابد. در این مطالعه ارتباط بین مقدار AFP و هایپربیلی روبینمی در 100 نوزاد طبیعی مبتلا به زردی بررسی شده است.روش کار: در این مطالعه مقطعی, 100 نوزاد ترم سالم با علایم زردی پاتولوژیک به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند همگی کمتر از 28 روز سن داشتند. کلیه نوزادان زردی فیزیولوژیک تشدید شده داشته و جهت فتوتراپی بستری شده بودند و در صورت داشتن علایم دیگر مثل سپسیس از مطالعه حذف شدند. بعد از تکمیل کردن چک لیست مقادیر بیلی روبین و AFP همزمان اندازه گیری شد و نتایج بوسیله نرم افزار آماری SPSS نسخه 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: 66 پسر و 34 نوزاد دختر وارد مطالعه شدند. در این مطالعه ارتباط معنی داری بینAFP  و متغیر های سن, جنس, گروه های خونی و وزن زمان تولد نوزادان یافت نشد. همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیر سون هیچ ارتباط خطی معنی داری بین مقادیر AFP و بیلی روبین توتال در نوزادان به دست نیامد (r=0.016).نتیجه گیری: هیچ ارتباط معنی داری بین مقادیر سرمی AFP و بیلی روبین, سن, جنس, وزن زمان تولد, گروه خونی نوزاد وجود نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID