مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | سال:1389 | دوره:32 | شماره:4 | صفحه شروع:64 | صفحه پایان:69

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

202

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زمان تبدیل عادتی و اجباری تنفس بینی به دهانی بینی در افراد سالم غیر سیگاری و غیر ورزشکار

صفحات

 صفحه شروع 64 | صفحه پایان 69

چکیده

 زمینه و اهداف: تحقیقات بسیاری راجع به تبدیل عادتی تنفس بینی به دهانی بینی در شرایط ورزش صورت گرفته ولی تاکنون مقایسه کمی بین زمان تبدیل عادتی و اجباری تنفس بینی به دهانی بینی در شرایط ورزش بعمل نیامده است. تحقیق حاضر به منظور تعیین زمان تبدیل عادتی و اجباری تنفس بینی به دهانی بینی در شرایط ورزش انجام گرفت.روش بررسی: ده نفر داوطلب مذکر و ده نفر داوطلب مونث در فاصله سنی 20±2 سال بطور تصادفی ساده انتخاب گردیدند. آزمایش در دو پروتکل ورزشی با بار کاری افزایش یابنده روی ارگومتر به اجرا درآمد. در پروتکل اول آزمایش تا زمان آغاز تنفس دهانی بصورت عادتی و در پروتکل دوم آزمایش با دهان بسته تا زمان آغاز تنفس دهانی بصورت اجباری انجام شد و زمان تبدیل تنفس بینی به دهانی بینی و میزان تهویه در هر دو پروتکل تعیین گردیدند.یافته ها: زمان عادتی و اجباری آغاز تنفس دهانی بترتیب برابر 152.68±11.85 و 464.7±12.88 ثانیه در جنس مذکر و 157.75±19.64 و 271.43±12 ثانیه در جنس مونث بود. در پروتکل عادتی بین زمان تبدیل و میزان بار کاری و در پروتکل اجباری بین زمان تبدیل با افزایش تهویه و همچنین میزان بار کاری همبستگی معنی دار وجود داشت.نتیجه گیری: نتایج حاضر حاکی از طولانیتر بودن زمان شروع تنفس بینی دهانی در وضعیت اجباری در مقایسه با وضعیت عادتی در افراد مذکر بوده و زمان شروع عادتی در هر دو جنس کوتاهتر از زمان اجباری آن می باشد. همچنین افراد مونث از شیب تهویه ای بالاتری در زمان تبدیل برخوردارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID