Start: 2/7/2023 3:13:40 AMEnd: 2/7/2023 3:13:41 AM >> 559

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

723

دانلود:

286

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه فاکتورهای رشد سایتوکاینی در فراورده های سوپرناتانت پلاکتی، لایست پلاکتی و پلاسمای غنی از پلاکت فعال شده جهت کاربردهای درمانی

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 155

چکیده

 سابقه و هدف: پلاسمای غنی از پلاکت (PRP), کنسانترهای از پلاکتها در حجم کمی از پلاسما است. نشان داده شده که اثربخشی این فراورده بر انواع مختلف سلولها ناشی از آثار سینرژیک یک سری پروتئینهای موجود در پلاکتها, تحت عنوان فاکتورهای رشد پلاکتی است.مواد و روشها: در این مطالعه تحقیقاتی (Original Article) تهیه فراورده پلاسمای غنی از پلاکت فعال شده با فعالسازی پلاکت توسط مخلوط ترومبین وکلریدکلسیم و تهیه فراورده های سوپرناتانت پلاکتی و لایست پلاکتی نیز به ترتیب باسانتریفیوژکردن با دور بالای (g900) پلاسمای غنی از پلاکت و فرایند ذوب و انجماد پلاسمای غنی از پلاکت انجام گرفت. غلظت فاکتورهای رشد و همچنین پروتئین موجود در این فراورده ها به ترتیب با روشهای ELISA و Bradford تعیین گردید. جهت آنالیز دادهها از آزمونهای آماری Student’s t-test و ANOVA و نرم افزار SPSS استفاده شد و مقادیرP<0.05  از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده, غلظت پروتئین و همینطور غلظت هر چهار نوع فاکتور رشدTGF-β, PDGF, FGF  وEGF  در دو فراورده پلاسمای غنی از پلاکت فعال شده و لایست پلاکتی به طور معنی داری بیش از سوپرناتانت پلاکتی بود (P<0.05). همچنین مقادیر PDGF و TGF-β به عنوان فاکتورهای رشد اصلی پلاکتی در حد نانوگرم بوده و به نسبت FGF و EGF (در حد پیکوگرم) در هر سه فراورده سوپرناتانت پلاکتی, لایست پلاکتی و پلاسمای غنی از پلاکت فعال شده به طور معنی داری بیشتر بود(P<005) . در ضمن میزان PDGF در لایست پلاکتی و پلاسمای غنی از پلاکت فعال شده با میزان TGF-β تفاوت معنی دار داشت (P<0.05), اما در سوپرناتانت پلاکتی عکس این حالت مشاهده گردید.نتیجه گیری: با وجود مقادیر بالای پروتئینی و فاکتورهای EGF و FGF در روش ذوب و انجماد (لایست پلاکتی), استخراج فاکتورهای رشد با روش فعال سازی پلاسمای غنی از پلاکت (پلاسمای غنی از پلاکت فعال شده), غلظتهای بیشتری از دو فاکتور اصلی PFGF و  TGF-β را حاصل می نماید. می بایست مطالعات بیشتری صورت گیرد تا ارتباط میزان غلظت پروتئین یا فاکتورهای رشد با میزان اثربخشی آنها بر روی سلولها بررسی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی