video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

265

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکرد جنسی افراد وابسته به مواد افیونی (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 302 | صفحه پایان 302

چکیده

 هدف: بررسی ها نشان می دهند که درمان دارویی مواد افیونی اثرات متفاوتی بر عملکرد جنسی افراد دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکرد جنسی بیماران وابسته به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد است. روش: این بررسی یک پژوهش نیمه آزمایشی است. جامعه آماری آن را مردان متاهل وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون تشکیل داده اند. آزمودنی ها 69 بیمار وابسته به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها پرسش نامه ارزیابی عملکرد جنسی (SFQ) به کار برده شد. یافته ها: میانگین عملکرد کلی جنسی و میانگین تمایل جنسی افراد پس از ورود به درمان افزایش یافت. همچنین تفاوت معناداری بین چگونگی نعوظ و مدت زمان تاخیر در انزال در افراد مورد بررسی در فاصله پیش از آغاز درمان و پس از آن دیده نشد. نتیجه گیری: درمان نگهدارنده با متادون می تواند در عملکرد جنسی افراد وابسته به مواد افیونی موثر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.