مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

155

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 به منظور مطالعه اثرات نوکلئوتید بر ساختار زوائد باب المعدی در ماهی آزاد خزر, 315 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 12.26 گرم (میانگین طول 11.12 سانتیمتر) به مدت 8 هفته نگهداری و با دو غلظت 0.25 و 0.5 درصد نوکلئوتید در جیره کنترل و شاهد, تیمار گردیدند. برای مطالعه تغییرات ساختاری زوائد باب المعدی, در پایان دوره از هر تیمار 6 عدد ماهی در محلول بوئن تثبیت و پس از طی مراحل قالب گیری برش های 4 میکرومتری از آنها تهیه و سپس با هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج بررسی نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد, هر دو غلظت نوکلئوتید جیره معنی دار بود (P<0.05) و ضخامت لایه پوششی, طول پرزها, تعداد سلول های پوششی (انتروسیت) و ضخامت لایه عضلانی زوائد باب المعدی را افزایش می دهد. بین دو تیمار نوکلئوتید تغییرات لایه پوششی و زیر موکوسی, طول و تعداد پرزها معنی دار نبود (P>0.05), در حالیکه غلظت 0.25 درصد تاثیر قابل ملاحظه ای روی تعداد سلول های انتروسیت و ضخامت لایه عضلانی نسبت به غلظت 0.5 درصد نشان داد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.