video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

187

دانلود:

36

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی مدل EPM از طریق رسوب سنجی مخازن سدهای کوچک

صفحات

 صفحه شروع 345 | صفحه پایان 355

چکیده

 به منظور ارزیابی کمی رسوب دهی حوزه های آبخیز فاقد آمار, استفاده از مدل های تجربی اجتناب ناپذیر است. مدل EPM یکی از مدل های مورد استفاده در ایران می باشد که بعضا مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولیکن اغلب ارزیابی ها, با استفاده از آمار رسوب رودخانه ها انجام پذیرفته و از اندازه گیری مستقیم رسوبات در مخازن سدها و بندها کمتر استفاده شده است, در صورتی که روش اندازه گیری رسوبات مخازن سدها و بندها از دقت بالاتری برخوردار می باشند. در این تحقیق تعداد 9 حوزه آبخیز کوچک در استان سمنان انتخاب شده اند. در خروجی این حوزه ها, سدهای خاکی کوتاه طی سال های گذشته احداث گردیده اند که عمر آنها به ده سال می رسد. این سدها تا زمان اندازه گیری رسوب سرریز ننموده اند و به همین دلیل تمامی رسوبات تولیدی حوزه آبخیر بالادست آنها در مخازن سدها به تله افتاده اند. مقدار رسوبات ته نشین شده در مخازن این سدها از طریق عملیات نقشه برداری محاسبه شد. وزن مخصوص ظاهری رسوبات در هر مخزن اندازه گیری شد و مقادیر حجمی رسوبات به مقادیر وزنی تبدیل گردید. با استفاده از مدل EPM مقدار رسوب تولیدی حوزه ها به صورت حجمی و وزنی برآورد گردید. مقادیر رسوب تولیدی اندازه گیری شده در مخازن سدها با مقادیر برآورد شده با استفاده از آزمون t استیودنت مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف بین میانگین ها برای مقادیر حجمی و وزنی رسوب دهی برآورد شده با استفاده از مدل EPM با مقادیر اندازه گیری شده, در سطح 5 درصد معنی دار نمی باشد ولی تعیین کارایی و میانگین نسبی مجذور مربعات خطای مدل نشان داد که مدل EPM از کارایی نسبتا پایینی در برآورد رسوب دهی حوزه های آبخیز مناطق مورد مطالعه برخوردار است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

هاشمی، سیدعلی اصغر، و عرب خدری، محمود. (1386). ارزیابی مدل EPM از طریق رسوب سنجی مخازن سدهای کوچک . علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 11(42 (ب))، 345-355. SID. https://sid.ir/paper/466141/fa

Vancouver: کپی

هاشمی سیدعلی اصغر، عرب خدری محمود. ارزیابی مدل EPM از طریق رسوب سنجی مخازن سدهای کوچک . علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)[Internet]. 1386؛11(42 (ب)):345-355. Available from: https://sid.ir/paper/466141/fa

IEEE: کپی

سیدعلی اصغر هاشمی، و محمود عرب خدری، “ارزیابی مدل EPM از طریق رسوب سنجی مخازن سدهای کوچک ،” علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، vol. 11، no. 42 (ب)، pp. 345–355، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/466141/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی