video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,739

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

MYCN gene Amplification در کودکان مبتلا به نروبلاستوما در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز

صفحات

 صفحه شروع 36 | صفحه پایان 41

چکیده

 زمینه و اهداف: نروبلاستوم شایعترین تومور توپر بدخیم دوران کودکی و شیرخواری بعداز بدخیمی های CNS می باشد. حدود7٪ بدخیمی های کودکان را شامل می شود ولی برخلاف سایر بدخیمی ها مرگ و میر بالاتری نسبت به کل بدخیمی ها دارد. از دیرباز MYCN GENE AMPLIFICATION یکی از فاکتورهای مهم در پیش بینی پروگنوز و پاسخ به درمان بوده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی 6 ساله MYCN GENE AMPLIFICATION نروبلاستوم درمرکز آموزشی درمانی کودکان می باشد.مواد و روش ها: تعداد 40 بیمار با تشخیص نروبلاستوم که در سالهای 1385 تا 1390 در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز بستری و درمان شده اند تحت بررسی قرار گرفتند. داده های لازم از اطلاعات موجود در پرونده بیماران شامل سن, جنس, کانون اولیه, MYCN GENE AMPLIFICATION وstage بیماری در موقع مراجعه که بطور دقیق ثبت شده اند, استخراج شد و فرم جمع آوری اطلاعات تکمیل گردید. تعداد نسخه های mycn به روش PCR اندازه گیری شده بود که تعداد نسخه های بالاتر از 3, مثبت تلقی شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه مقدار P کمتر از 0.05 از لحاظ آماری معنی دار تلقی شد.یافته ها: میزان مرگ و میر در بین بیماران با MYCN مثبت بیشتر از موارد MYCN منفی می باشد (p<0.05). میزانMYCN Gene Amplification در بین جمعیت مورد مطالعه برابر با 70% بوده که نسبت به جمعیت جهانی (20-30%), فراوانی آن بیش تر است. فراوانی نروبلاستوم 50 % قبل از دو سالگی و 50% بعد از دو سالگی بوده و در بین جنس دختر و پسر برابر است.نتیجه گیری: بیماران با آمپلیفیکیشن در ژن MYCN, در زمان تشخیص در Stage های بالاتری می باشند. همچنین مرگ و میر در این بیماران نسبت به بیماران بدون آمپلیفیکیشن در ژن MYCN به طور معنی داری بالاست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضامند، عظیم، اصلان آبادی، سعید، حقی، سرور، و رضازاده ساعتلو، محمدامین. (1395). MYCN gene Amplification در کودکان مبتلا به نروبلاستوما در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 38(2 )، 36-41. SID. https://sid.ir/paper/46609/fa

  Vancouver: کپی

  رضامند عظیم، اصلان آبادی سعید، حقی سرور، رضازاده ساعتلو محمدامین. MYCN gene Amplification در کودکان مبتلا به نروبلاستوما در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز[Internet]. 1395؛38(2 ):36-41. Available from: https://sid.ir/paper/46609/fa

  IEEE: کپی

  عظیم رضامند، سعید اصلان آبادی، سرور حقی، و محمدامین رضازاده ساعتلو، “MYCN gene Amplification در کودکان مبتلا به نروبلاستوما در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز،” مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، vol. 38، no. 2 ، pp. 36–41، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/46609/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی