مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدل سازی در مهندسی | سال:1391 | دوره:10 | شماره:28 | صفحه شروع:0 | صفحه پایان:0

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

111

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی و تخمین انتقال حرارت و مشخصه های جریان جابجایی ترکیبی پیرامون موانع داغ تعبیه شده در محفظه مربعی شیب دار پر شده از نانوسیال

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 برای تحلیل جابجایی ترکیبی جریان سیال و انتقال حرارت در نانوسیال درون یک محفظه مربعی شکل زاویه دار که دو مانع درون آن وجود دارند, یک روش عددی حجم محدود مورد استفاده قرار گرفته است. تاثیر عدد رایلی, کسر حجمی نانوذرات و ارتفاع موانع داغ مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج به صورت نمودارهای خط جریان و نمودارهای هم دما و عدد ناسلت ارائه شده اند. در این تحقیق, نانو سیال آب - آلومینا با قطر نانوذرات 47 نانومتر و دمای 300 کلوین به عنوان سیال عامل مورد استفاده قرار گرفته است. محدوده مورد استفاده برای عدد رایلی بین 104 و 105, برای کسر حجمی نانوذرات بین 0 تا 0.06 و برای ارتفاع مانع بین 0.1 تا 0.2 طول محفظه می باشد. نتایج نشان دادند که افزایش عدد رایلی و همچنین افزایش کسر حجمی نانوذرات سبب افزایش انتقال حرارت درون محفظه می شود. همچنین مشخص شد که افزایش ارتفاع مانع داغ سبب کاهش مقادیر ناسلت متوسط می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID