Start: 2/2/2023 11:28:53 AMEnd: 2/2/2023 11:28:54 AM >> 594

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

185

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت کالبدی - فضایی شیراز؛ همسازگری و ناهمسازگری قبایل و یکجانشینان از آغاز زندیه تا پایان عصر ناصری

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 128

چکیده

 قبایل سرزمین فارس در دوره های زند و قاجار از گروه های تاثیرگذار و تغییرآفرین سیاسی و اجتماعی بودند. هنگامی که درآمدهای یک ایل پاسخگوی نیازهای آن ها نبود به شهرها و بویژه شهر شیراز که از نظر آنها مرکز انباشت کالا و ثروت بود, هجوم می بردند و بقتل و غارت مبادرت می نمودند. شهر شیراز مرکز قدرت سیاسی ایران در دولت زند و مرکز حاکمیت سیاسی ایالت وسیع فارس در حکومت قاجار بود؛ بعلاوه مزایای اقتصادی, اجتماعی, و فرهنگی شیراز نیز موجب مطلوبیت آن برای قبایل شده بود.بدین سان آن ها همسازگری و ناهمسازگری هایی با یکجانشینان شیرازی داشته اند. چگونگی, نقش, و تاثیر این فرایند در ساختار کالبدی - فضایی شیراز از آغاز حکومت زند تا پایان حکومت ناصرالدین شاه قاجار (1163 ه. ق./ 1750 م. تا 1313 ه. ق./ 1895 م.) با رهیافت های تاریخی بررسی نشده است؛ همچنین اوضاع جغرافیایی در ایجاد زمینه های همسازگری و ناهمسازگری های میان قبایل و یکجانشینان نقش داشته؛ فرایند همسازگری و ناهمسازگری قبایل یکجانشینان در ساختار فضایی محلات و فضاهای فرهنگی, اجتماعی, و اقتصادی شیراز تاثیراتی داشته که در اینجا بررسی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی