video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

120

دانلود:

32

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان پریشی و جسمی سازی در دانشجویان

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 34

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان پریشی و جسمی سازی در دانشجویان می باشد. بدین منظور تعداد 363 نفر از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. مقیاس های روان پریشی و جسمی سازی در چک لیست نشانگان رفتاری (دراگوتیس و همکاران, 1973) و مقیاس انگاره ذهنی از خدا (گورساچ, 1968) بر روی دانشجویان اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که میزان روان پریشی و جسمی سازی دانشجویان را می توان از نوع انگاره ذهنی آنان از خدا پیش بینی کرد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد, دانشجویان دختری که انگاره ذهنی مثبتی از خدا داشتند از روان پریشی و جسمی سازی کمتر و دانشجویان پسری که انگاره ذهنی مثبت از خدا داشتند و خداوند را بی نهایت و در ورای زمان و مکان به حساب می آوردند, از روان پریشی کمتری برخوردار بودند. لازم به توضیح است که هر چند ارتباط میان برخی از سازه های پژوهش از لحاظ آماری معنی دار است, اما قدرت تبیین کنندگی این روابط ضعیف است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  غباری بناب، ب.، و حدادی کوهسار، ع. (1389). رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان پریشی و جسمی سازی در دانشجویان. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی), 17(2 (پیاپی 92-91)), 19-34. https://sid.ir/paper/465659/fa

  Vancouver: کپی

  غباری بناب باقر، حدادی کوهسار علی اکبر. رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان پریشی و جسمی سازی در دانشجویان. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی). 1389 [cited 2023January30];17(2 (پیاپی 92-91)):19-34. Available from: https://sid.ir/paper/465659/fa

  IEEE: کپی

  غباری بناب، ب.، حدادی کوهسار، ع.، 1389. رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان پریشی و جسمی سازی در دانشجویان. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی), [online] 17(2 (پیاپی 92-91)), pp.19-34. Available: https://sid.ir/paper/465659/fa.