Start: 2/7/2023 3:21:02 PMEnd: 2/7/2023 3:21:02 PM >> 584

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

239

دانلود:

185

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد میکروارگانیسم های بیمارگر در بیوکنترل کنه ها: ویروس ها، باکتری هاو ریکتسیاها و نقش آن ها به عنوان عوامل بیوکنترل

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 49

چکیده

 کنه ها مانند سایر بندپایان در معرض بیمارگرهای مختلفی قرار می گیرند. ویروس ها به عنوان کوچک ترین بیمارگر ها در کنه های Tetranychidae, به ویژه در کنه قرمز مرکبات, Panonychus citri, و کنه قرمز اروپایی, Panonychus ulmi, مشاهده شده اند. به طور کلی, آلودگی های ویروسی در کنه ها پس از بلعیده شدن ویروس به وجود می آیند اما انتقال ممکن است از راه تخم میزبان, منافذ بدن (برای مثال روزنه های تنفسی) و یا از طریق زخم ها صورت گیرد. باکتری ها گروه دیگری از بیمارگرها می باشند که Bacillus thuringiensis از مهم ترین آن ها به شمار می رود. فعالیت این باکتری ها روی بندپایان ناشی از حضور سم تورینژینسین است. سه جدایه ازB. thuringiensin  وجود دارند که در بردارنده دلتا- آندوتوکسین با تاثیر مشخص روی کنه ها هستند. این جدایه ها روی کنه های تارتن دو نقطه ای و کنه های گردوغبار اثر سمی دارند. بیمارگرهای باکتریایی میزبان های خود را از راه دهان و به صورت گوارشی مورد حمله قرار می دهند و در مواردی ممکن است از طریق تخم, تراشه ها و یا زخم های پوستی نیز به میزبان منتقل شوند. میکروارگانیسم های درون سلولی خانوادهRickettsiaceae  از دیگر بیمارگرها هستند که در زیرشاخه ای از Proteobacteria قرار می گیرند. خانواده Rickettsiaceae یا جانداران شبه ریکتسیایی از سه قبیله تشکیل شده اند که قبیله Wolbachieae از مهم ترین آن ها به شمار می رود. این میکروارگانیسم ها انگل دستگاه تولید مثل می باشند و سبب چند اثر غیرمعمول در میزبان هایشان می شوند. با توجه به خطرات زیست محیطی ناشی از کاربرد بی رویه سموم شیمیایی و بروز پدیده مقاومت در آفات انتظار می رود با بررسی کامل و همه جانبه این رهیافت بتوان در آینده ای نه چندان دور این روش را به عنوان جایگزینی مناسب برای کاربرد سموم شیمیایی در نظر گرفت. در مقاله حاضر, ضمن معرفی این بیمارگرها, با توجه به فقدان بررسی های انجام شده در ایران, فرصت های مطالعاتی موجود در این زمینه یادآوری شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی