مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research) | سال:1388 | دوره:7 | شماره:1 (مسلسل 25) | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:33

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

85

دانلود:

41

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ویژگی های بالینی و پروفایل خطر در مراجعه کنندگان به کلینیک سرطان پستان فامیلی ضرورت انجام مشاوره ژنتیک

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 33

چکیده

 سابقه و هدف: مشاوره ژنتیک پایه تع یین خطر ابتلا به سرطان پستان است و درآن عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان, احتمال ابتلا, احتمال ناقل بودن و موتاسیون درژن های زمینه سازابتلا تعیین می گردد. در این مطالعه, ویژگی های بالینی و پروفایل خطر ابتلا در مراجعه کنندگان به کلینیک سرطان پستان فامیلی جهاد دانشگاهی بررسی و پروفایل خطر ابتلا ارزیابی شده است.مواد و روش ها: در مطالعه ای مقطعی طی سالهای 1383 تا 1386 , بیمارانی که حداقل یکی از بستگان درجه اول یا دوم آنها به سرطان پستان مبتلا بودند به کلینیک سرطان پستان فامیلی ارجاع شده و مجموعا 220 نفر از 45 خانواده بررسی شدند. ضمن انجام مشاوره ژنتیک, شجره نامه خانوادگی از لحاظ ابتلا به سرطان پستان, تخمدان و سایر سرطان ها حداقل در 3 نسل وعوامل خطر ابتلا به سرطان پستان برمبنای مدلهایGail CLAUS , بررسی شد. برای تعیین احتمال موتاسیون در ژنهای BRCA1.2 از مدل BRCAPRO استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS , ویرایش 13 صورت گرفت.یافته ها: مجموعا 220 نفر از 45 خانواده بررسی شدند. 84 نفر در زمان انجام مطالعه به سرطان پستان و 6 نفر به سرطان تخمدان مبتلا بودند. ابتلا به سرطان پستان در هر خانواده به طور متوسط 1.87 بیمار بود. در 14 بیمار سرطان پستان دو طرفه بود. در هیچ یک از خانواده های مورد مطالعه سابقه ابتلا به سرطان پستان در مردان وجود نداشت. در افراد غیر مبتلای جمعیت, میانگین خطر ابتلا به سرطان پستان به ترتیب 17.84% و 19.12% بود. میانگین احتمال موتاسیون در ژنهای  BRCA1.2برابر با 13.74% بود و در حدود یک سوم افراد احتمال موتاسیون بالای 10% داشتند.نتیجه گیری: در بیشتر افراد سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان پستان, تخمدان و سایر سرطانها مثبت بود و در بیشتر خانواده ها عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان ارثی وجود داشت. بر مبنای احتمال موتاسیون 10%, انجام تست های ژنتیکی در 62 مورد مشاوره ضرورت داشت. مطالعات بیشتر برای تشخص نقش موتاسیون ژن های BRCA1.2 در ایجاد سرطان پستان در ایران ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID