video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ابزارهای بررسی بهره مندی از خدمات بهداشت روان (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 391 | صفحه پایان 391

چکیده

 هدف: برای بررسی میزان و ابعاد بهره مندی از خدمات بهداشت روان که بخشی از اهداف پیمایش سلامت روان را تشکیل می دهد, تولید ابزار مناسب اهمیت دارد. روش: بررسی های انجام شده پیرامون بهره مندی از خدمات سلامت در سال های 1381 و 1387 در ایران و 14 کشور دیگر در سالهای 2001 تا 2003 بازبینی شدند. برای انجام پژوهش پیرامون بهداشت روان درایران, این پرسش نامه توسط سه روانپزشک طراحی و روایی صوری آن با نظرات شش روانپزشک و یک متخصص همه گیر شناسی بررسی گردید. پایایی و قابلیت اجرای این پرسش نامه در یک بررسی راهنما (pilot) در جمعیت بالینی (بستری شدگان در بیمارستان روانپزشکی و مراجعه کنندگان به مراکز مراقبت های بهداشتی اولیه) اعتبار یابی شد.یافته ها: پرسش نامه ساخته شده برای بهره مندی از خدمات بهداشت روان دارای دو بخش کلی است: -1پرسش نامه غربالگری که در مرحله یک پژوهش انجام می شود. -2پرسش نامه های جامع که در بردارنده: پرسش نامه بستری شامل نوع مرکز بستری, نوع خدمات ارایه شده و میزان رضایت, دلایل و علت بستری و دلایل عدم بستری؛ پرسش نامه خدمات سرپایی, شامل نوع مرکز ارایه دهنده خدمت (بخش پزشکی عمومی, بهداشت روان و طب مکمل/سنتی), نوع کاربری مرکز, نوع وابستگی, نوع درمانگر, دلایل مراجعه, دلایل عدم مراجعه, میزان کفایت درمان, دلایل قطع درمان, میزان ارجاع به سیستم بهداشت روان, نوع خدمات ارایه شده و میزان رضایت؛ پرسش نامه رعایت حقوق خدمت گیرندگان بستری و سرپایی بود. نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی ها و دشواری های اجرایی و در نظر گرفتن شرایط نظامهای ارایه خدمات بهداشت روان در کشور و مراجعات بسیار به مراکز بهداشتی-درمانی غیر بهداشت روان, این در کشور انجام می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.