video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

162

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی موارد برگشت غیر طبیعی وریدهای ریوی و نتایج جراحی آن در بیمارستان شهید مدنی از سال 75 تا 88

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 49

چکیده

 زمینه و هدف: برگشت غیر طبیعی وریدهای ریوی 1 تا 3 درصد موارد بیماریهای مادرزادی قلب را تشکیل می دهد. تصحیح امروزه با مورتالیته و موربیدیته کمی همراه است. انسداد وریدهای ریوی ممکن است در این بیماران به شکل اینترنسیک و یا از عوارض بعد از جراحی باشد. هدف از این مطالعه نتایج جراحی و عوارض بعد از عمل این بیماران می باشد.روش بررسی: روش این مطالعه, توصیفی است که طی آن کلیه نوزادان و بیمارانی که در بیمارستان کودکان با تشخیص برگشت غیر طبیعی وریدهای ریوی بستری بوده و کلیه بیمارانی که با تشخیص برگشت غیر طبیعی وریدهای ریوی در بیمارستان شهید مدنی جهت جراحی بستری شده بودند وارد این مطالعه شدند. تشخیص بر مبنای اکوکاردیوگرافی و کاتتریسم و در دو مورد سی تی آنژیو همراه کاتتریسم صورت گرفته است. سن موقع عمل جراحی, بیماریهای همراه, سندرم, وجود فشار ریه بالا, نوع تیپ برگشت غیر طبیعی وریدهای ریوی, وجود نارسایی قلبی قبل از جراحی, مدت بستری در بخش مراقبتهای ویژه, مدت استفاده از تنفس مصنوعی و نیاز به ونتیلاتور مجدد, نیاز به اینوتروپ بعد از عمل به مدت طولانی, ریتم بعد از عمل و وجود انسداد در وریدهای ریوی قبل و بعد از جراحی این بیماران در پرسشنامه ثبت گردید.یافته ها: 23 نفر با تشخیص برگشت غیر طبیعی وریدهای ریوی وارد مطالعه ما شدند. 16 نفر مذکر و 7 نفر مونث بود. 8 نفر آنهاقبل از جراحی فوت کردند. میانگین سن موقع جراحی 36.29±30.2 ماه بود. از 15 نفرکه تحت عمل جراحی قرار گرفتند 8 نفر از تیپ سوپرا کاردیاک بودندکه شایعترین فرم بود. 4 نفر (26.7%) از بیماران عمل شده بعد از جراحی فوت کردند که یک مورد به علت انسداد وریدهای ریوی توام با بیماری بوده است.نتیجه گیری: تصحیح برگشت غیر طبیعی وریدهای ریوی امروزه با تشخیص به موقع در دوره نوزادی با مرگ و میر کمی همراه است. سن جراحی در این بچه ها بالا بوده که علتش مراجعه این بیماران به کاردیو لوژیست اطفال در سنین بالاتر بوده است .تشخیص و درمان انسداد ورید های ریوی چه به شکل اینترنسیک و چه اکسنتریک در این بیماران حایز اهمیت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی