مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | سال:1379 | دوره:34 | شماره:47 | صفحه شروع:39 | صفحه پایان:45

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

183

دانلود:

79

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سپتی سمی در بخش نوزادان بیمارستان زنان و زایمان شهر تبریز در سال های 75-1374

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 45

چکیده

 عفونت خون و خطرات ناشی از تهاجم باکتریها به جریان خون و انتشار آن به سایر اندام ها به ویژه در نوزادان به صورت جدی و خطرناکی ظاهر شده متعاقبا انعقاد داخل عروقی منتشر, شوک و مرگ را بدنبال دارد. در این مطالعه تعداد 674 نمونه خون نوزاد 21-0 روزه به منظور جستجوی عوامل شایع باکتریایی مولد عفونت خون, با تظاهرات بالینی خاص بطور راندوم انتخاب و از نظر سپتی سمی مورد آزمایش قرار گرفتند, نتیجه ای که از این بررسی بدست آمد نشان می دهد که تعداد 93 مورد (13.79%) کشت خون مثبت, وجود داشت. در 581 مورد نیز هیچ عفونت خونی مشاهده نگردیده و تمام کشت های خون منفی بودند.%62 از مبتلایان به عفونت خون را نوزادان پسر و 38% بقیه را نوزادان دختر تشکیل می دادند که بین توزیع جنسی و سپتی سمی اختلاف معنی داری شناخته نشد (p>0.005).بالاتـرین درصد وفور باکتری جدا شده از نمونـه های مزبور به ترتیب کلبسیــلا پنـومونیه (64.19%) و اسـتافیلوکـوکوس کواگولاز منفی (%12.91) بود در حالی که باکتریهای گرم منفی هموفیلوس آنفلوآنزه و سراسیا مارسی سنس با درصد کمتری (1%) جدا شدند. آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکها نشان می داد که بیشتر باکتریهای گرم منفی به آمیکاسین (90.32%) حساس بودند و بالاترین مقاومت آنتی بیوتیکی به آمپی سیلین و آموکسی سیلین (100%) ثبت شد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID